Ditt personvern er viktig for Kaph Næringsmegling AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Personvernerklæring for Kaph Næringsmegling AS

All behandling av personopplysninger i Kaph Næringsmegling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Kaph Næringsmegling AS driver med salg og utleie av næringslokaler og tilliggende tjenester slik som verdivurderinger, rådgivning m.m.

Daglig leder i Kaph Næringsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Kaph Næringsmegling AS og har ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket.

Behandlingsgrunnlag

Det mest aktuelle behandlingsgrunnlaget for Kaph Næringsmegling AS er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er del i, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. I forbindelse med salg og utleie av eiendommer/aksjeselskap er det nødvendig å behandle personopplysninger om personer hos kunden og potensielle kjøpere/leietakere, for eksempel daglig leder, signaturberettiget, kontaktperson mv.

Følgende særlovgivning regulerer behandlingen av personopplysninger:

 • Eiendomsmeglingsloven
 • Eiendomsmeglingsforskriften
 • Regnskapsloven
 • Bokføringsloven
 • Avhendingsloven
 • Markedsføringsloven
 • Hvitvaskingsloven.

Vår behandling av personopplysninger

Kaph Næringsmegling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor det er kontaktinformasjon og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen som behandles. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveiing hvor vi har vurdert at det er nødvendig for å kunne hjelpe deg med din henvendelse.
 • Undersøkelser av eiendommen eller selskapet, hvor det for eksempel vil kunne inngå informasjon om kontaktpersoner eller andre fysiske personer.
 • Oppfyllelse av meglers opplysningsplikt hvor det kan være opplysninger som inkluderer personopplysninger og som blir formidlet i forbindelse med gjennomføring av oppdraget.
 • Ved inngåelse av kontrakt, blir det behandlet personopplysninger i form av for eksempel navn, telefonnummer mv. på kontaktpersoner hos kjøper/ selger/ utleier/leietaker. Det rettslige behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med inngåelse av kontrakt er at det er nødvendig for å gjennomføre en avtale.
 • Ved gjennomføring av oppgjør kan det bli behandlet personopplysninger, for eksempel i form av navn, e-post, personnummer mv. Det rettslige behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av oppgjør, er at det er nødvendig for å gjennomføre en avtale.
 • Kundekontroll skal gjennomføres før oppdraget inngås. Etter hvitvaskingsloven § 22 skal rapporteringspliktige oppbevare kopier av dokumenter benyttet i forbindelse med kundekontroll.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger Eiendomsmeglingsloven oss å oppbevare dokumenter om transaksjoner i minimum 10 år.

Vi vil slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre selskap innenfor hver av hovedformålene for behandling i Kaph Næringsmegling AS i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste. Kaph Næringsmegling AS deler ikke dine personopplysninger med andre, utover å dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Bruk av databehandlere

Kaph Næringsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Kaph Næringsmegling AS lagres på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS. Dokumenter i papirform lagres i sikrede lokaler.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre  retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til frode@kaph.no eller eventuelt per post til Kaph Næringsmegling AS, Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.